مدیریت ترمینولوژی

  • 14 دی 1399
  • مفاهیم ترجمه

اصطلاحات و واژگان تخصصی جزء عناصر کلیدی هستند که درک موقعیت‌های مختلف زندگی را برای افراد امکان‌پذیر می‌کنند. مدیریت ترمینولوژی (Terminology Management) در روند ترجمه به متخصصان زبانی کمک ...