مترجم کتاب کودک

  • 27 بهمن 1399
  • ترجمه کتاب

ترجمه کتاب کودک توسط شماری از محققان به عنوان یکی از ابزارهای "ارتباط میان فرهنگی" توصیف گردیده، چون فرهنگ هم کودکان و هم بزرگسالان را شامل می‌شود. این امر اساسا به این دلیل است که بزرگسالان از ...