ترجمه دانشجویی

  • 20 اردیبهشت 1399
  • نکات ترجمه

ترجمه ارزان که گاها با نام ترجمه دانشجویی نیز شناخته می‌شود، تقریبا به تقاضا و نیاز قریب به اتفاق دانشجویان تبدیل شده است. این دسته از قشر جامعه به دلیل نداشتن شغل ثابت و فراهم نبودن امکانات مالی مناسب همواره از نظر اقتصادی ...