Overestimate و Underestimate: هر کدام چه مفهومی دارند؟

آیا بین دو کلمه Overestimate و Underestimate سردرگم شده‌اید؟ هر چند این واژگان متضاد هستند؛ اما وقتی با معنی و ریشه شناسی آنها آشنا شوید می‌توانید درست به کارشان ببرید. شبکه مترجمین راستین در این گفتار درباره معنای این کلمات و اینکه از کجا آمده‌اند صحبت خواهد کرد؛ به همین دلیل از این به بعد به راحتی می‌توانید آنها را از هم تفکیک نمایید.

 

معنی Overestimate

کلمه Overestimate در دو حالت فعل و اسم مورد استفاده قرار می‌گیرد. این واژه به عنوان فعل به معنی "برآورد یا ارزش گذاری بیش از حد" است و با صدای بلند تلفظ می‌شود. چند جمله زیر کاربرد آن را در این حالت نشان می‌دهند:

The teacher asked the students not to overestimate their math answers, but rather to find the right sum for each problem.

معلم از دانش آموزان خواست پاسخ‌های سوالات ریاضی را زیاد برآورد نکنند؛ بلکه برای هر مسئله حاصل جمع مناسب بیابند.

We received a tax refund because we overestimated what we owed on our quarterly tax payments.

ما اضافه مالیاتی که پرداخت کرده بودیم را استرداد کردیم؛ زیرا میزان بدهی‌های مالیاتی سه ماه خود را بیش از حد برآورد کرده بودیم.

با این حال وقتی Overestimate به عنوان اسم استفاده می‌شود؛ در پایان با صدای e کوتاه تلفظ می‌گردد. در این حالت این کلمه به معنی "تخمین بسیار زیاد" است. چند جمله زیر این حالت را بهتر بازگو می‌کنند:

The New York Company made a gross overestimate of its potential profits.

شرکت نیویورک، تخمین چشمگیری از سود احتمالی خود برآورد کرده است.

The overestimation on the impact of rising unemployment numbers on the economy led lawmakers to push for more help.

برآورد بیش از حد در مورد تاثیر افزایش تعداد بیکاران بر اقتصاد، باعث شد تا قانونگذاران بیشتر برای رفع مشکل تلاش کنند.

 

مترادف های Overestimate

کلماتی که معنای مشابه Overestimate دارند، عبارتند از:

  • Overrate (مبالغه کردن)
  • Overvalue (بیش از حد ارزش قائل شدن)
  • Appreciate (بر بهای چیزی افزودن)

 

ریشه Overestimate

Overestimate در اصل از دو کلمه مجزای over و estimate تشکیل شده است. از آنجاییکه این دو واژه به طور منظم با هم مورد استفاده قرار می‌گرفتند؛ لذا در نهایت به یک کلمه تبدیل شدند. اولین استفاده رسمی از Overestimate در سال 1797 به عنوان یک فعل بود.

 

 

تعریف Underestimate

کلمه Underestimate اغلب به عنوان فعل متعدی به کار می‌رود. در دیکشنری مریام وبستر به این صورت تعریف شده است: "تخمین کمتر از اندازه، کمیت یا عدد واقعی". در ضمن این واژه می‌تواند به معنی "ارزش گذاری خیلی کم" نیز باشد. چند جمله زیر کاربرد آن را نشان می‌دهند:

Don’t underestimate the value of paying attention in school.

ارزش توجه را در مدرسه دست کم نگیرید.

Because he underestimated the computation, his final results were not the exact value of his investments.

از آنجاییکه او ارزش محاسبات را کم تخمین زده بود؛ لذا نتایج نهایی وی به اندازه ارزش دقیق سرمایه گذاری‌هایش نبود.

در ضمن می‌توان Underestimate را به عنوان یک اسم استفاده کرد که به معنی "ارزش چیزی پایین‌تر فرض کردن" است. چند نمونه از این مورد عبارتند از:

The underestimation of the midpoint on the graph led to the wrong curve.

کوچک شماری نقطه میانی نمودار، منجر به ترسیم منحنی اشتباه شد.

When stating metrics for a scientific equitation, underestimation is a dangerous mistake.

هنگام بیان معیارها برای یک معادله علمی، کم ارزش شماری یک اشتباه خطرناک است.

 

مترادف های Underestimate

در ادامه به واژگانی که معنای مشابه Underestimate دارند؛ اشاره می‌گردد.

  • Underrate (ناچیز انگاشتن)
  • Undervalue (کم ارزش دانستن)
  • Cheapen (خود کم شماری)

 

ریشه شناسی Underestimate

از دو واژه under و estimate آمده است. نویسندگان برای اشاره به چیزی که دست کم گرفته شده است؛ این دو کلمه را با هم ترکیب کردند. کلمه Underestimate اولین بار در سال 1792 مورد استفاده قرار گرفت.

 

سخن پایانی در مورد کلمات Overestimate و Underestimate

اگر تاکنون این کلمات را با هم اشتباه می‌گرفتید؛ تنها کافی است به یاد داشته باشید که آنها متضاد یکدیگرند. به عبارت دیگر کاملاً برعکس هستند. به احتمال زیاد در هنگام نوشتن مقاله علمی – پژوهشی، مجبور می‌شوید زیاد از Overestimate و Underestimate استفاده نمایید. حال که با معنی و ریشه آنها آشنایی پیدا کردید؛ دیگر مراحل مقاله نویسی نیز برایتان راحت‌تر پیش خواهد رفت و مسیر پیشرفت هموارتر خواهد شد.